Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Εργασίες Αποκατάστασης Στεγανοποίησης Δώματος στο κτίριο των Πλυντηρίων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ανακοινώνει ότι τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Εργασίες Αποκατάστασης Στεγανοποίησης Δώματος στο κτίριο των Πλυντηρίων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, ήτοι από 24-06-2020 έως 30-06-2020.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στον σύνδεσμο Γραφείο Προμηθειών ► Τεχνικές Προδιαγραφές προς Διαβούλευση, και να υποβάλλουν τα τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις τους στο email: promithies2@psychothes.gr.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Η αρμόδια Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα υποβληθέντα σχόλια και προτάσεις, δύναται να προβεί στην τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, τις οποίες θα αναρτήσει στην τελική τους μορφή στην ανωτέρω ιστοσελίδα για τυχόν επιπλέον σχόλια.

Διαθέσιμα αρχεία