Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κοινού Ανοικτού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την Προμήθεια Αέρια Διάφορα

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Κοινού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Αέρια Διάφορα, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου 2016 έως 05 Απριλίου 2016.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων δύναται να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@psychothes.gr καθώς και στο

Fax : 2313 324375 του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, υπόψη κ. Ταχματζίδου Αλεξάνδρας τηλ. : 2313 324374.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΖΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

CPV (24100000-5)

 

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων  Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Συγκεκριμένα:

 

 • ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (m3)
 • ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΚΑΝΙΣΤΡΟ (m3)
 • ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (lt)
 • ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ΣΕ ΚΑΝΙΣΤΡΟ (lt)
 • ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (m3)
 • ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ (m3)
 • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (m3)
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (kg)
 • ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ (kg)

·         ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ (He) (m3)

·         ΑΡΓΟΝ (Ar) 5.0 (m3)

 • ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 6.0 (m3)

·         ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ (kg)

·         ΜΕΙΓΜΑ CO 0.3% + CH4 0.3% + O2 21% + Ar 1% + BALANCE  N2 ΣΕ ΦΙΑΛΗ (m3)

·         ΜΕΙΓΜΑ CO 0.264% + He 9.29% + BALANCE  AIR ΣΕ ΦΙΑΛΗ (m3)

·         ΜΕΙΓΜΑ CO2 5% + O2 16% + BALANCE  N2 ΣΕ ΦΙΑΛΗ (m3)

·         ΜΕΙΓΜΑ 50ppm NO + BALANCE  N2 ΣΕ ΦΙΑΛΗ (m3)

·         ΠΡΟΠΑΝΙΟ

·         ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ (φιάλη)

·         ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ (τεμάχια)

·         ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (φιάλη)

·         ΒΑΦΗ ΦΙΑΛΩΝ (φιάλη)

·         ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ (διάφορα μεγέθη, φιάλη/μήνα)

·         ENOIΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (€/μήνα)

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν επί ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά:

1. Ø  Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη.

Ø  Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 για παραγωγή υγροποιημένου οξυγόνου (Ο2) και αζώτου (Ν2), καθώς και για παραγωγή και εμφιάλωση ιατρικών αερίων οξυγόνου (Ο2), πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο), διοξειδίου του άνθρακα (CO2), πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης, αζώτου (Ν2) και ISO 14001: 2004 και αν απαιτείται ΕΝ 13485: 2012.

Ø  Επικαιροποιημένα φύλλα δεδομένων ασφαλείας (M.S.D.S) – Material Safety Data Sheet.

Ø  Απόδειξη συμμόρφωσης του περιέκτη (φιάλη) με(CE όπου απαιτείται) Υ.Α.20769/6285/1995(ΦΕΚ 977/Β`/30.12.1994) Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β), κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τα απλά δοχεία πίεσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 93/68/ΕΟΚ για τη χρήση της σήμανσης «CE» (EEL 220/30-8-93)

Ø  Άδεια εμφιάλωσης για όλα τα ιατρικά αέρια καθώς και πιστοποίησης υδραυλικής δοκιμής από την ΕΒΕΤΑΜ.

Ø  Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για εμπορία και διανομή υγροποιημένων αερίων.

Ø  Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 ΕΝ 46002 για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 ή  βάσει της ΔΥ 8δ 1348/2004 (ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων).

Ø  Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης στα προσφερόμενα είδη και μέσα αυτών.

Ø  Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου και λοιπών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ø  Υπεύθυνη δήλωση ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρού οξυγόνου και υγρού αζώτου πληρούν τις προδιαγραφές της 2491/86 ΤΟΤΕΕ όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
2. Ø  Ο ανάδοχος του υγρού οξυγόνου είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει δύο (2) δεξαμενές υγρού οξυγόνου (Ο2) χωρητικότητας ικανής για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου στις διαμορφωμένες για αυτό τον σκοπό θέσεις, με τους αντίστοιχης δυναμικότητας αεροποιητές. Οι δεξαμενές θα παραχωρηθούν έναντι μηνιαίου μισθώματος στο Νοσοκομείο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ενώ η κυριότητά τους θα παραμείνει στον προμηθευτή. Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας των δεξαμενών.

Ø   Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις δεξαμενές με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες συνδέσεις με τα δίκτυα διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου για την παράδοση της δεξαμενής σε πλήρη λειτουργία.

Ø   Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται στις δεξαμενές σε τακτές προκαθορισμένες ημέρες σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Ο καθορισμός της συχνότητας των πληρώσεων των δεξαμενών είναι συνάρτηση της χωρητικότητας των δεξαμενών υγρού Ο2 που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος, της μέσης κατανάλωσης και της αποθήκης ασφαλείας υγρού Ο2 που πρέπει να υπάρχει στις δεξαμενές έως την επαναπλήρωσή τους. Η αποθήκη θα πρέπει διασφαλίζει την παροχή Ο2 για 24 ώρες τουλάχιστον. Η μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων θα γίνεται με πιστοποιημένο μετρητή του βυτιοφόρου σε m3, και αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί, με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την παράδοση). Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης από ±2 % μεταξύ της ζύγισης και του μετρητή του βυτιοφόρου, θα ισχύει η ζύγιση. Στην περίπτωση που η ζύγιση πραγματοποιηθεί κατά απαίτηση του Νοσοκομείου, θα διενεργηθεί σε πιστοποιημένη κατάλληλη γεφυροπλάστιγγα. Στην περίπτωση βλάβης του μετρητή του βυτιοφόρου, τα έξοδα ζύγισης βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο τρόπος μέτρησης της παραδιδόμενης ποσότητας να αναφερθεί ρητά στην προσφορά.

Ø  Οι συντελεστές μετατροπής για το Οξυγόνο που ισχύουν προσεγγιστικά είναι οι παρακάτω:

lit (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση)
1 0.872
1.147 1

 

Ø  Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 από επίσημο οργανισμό για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων. Η μεταφορά θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικίνδυνων φορτίων (ADR).

Ø  Η Συνολική Τιμή για την προμήθεια του οξυγόνου, που θα είναι το κριτήριο αξιολόγησης, θα δίδεται σε ευρώ ανά κυβικό μέτρο (€/m3). Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τιμή του Οξυγόνου, το κόστος μεταφορικών του οξυγόνου και το κόστος επικίνδυνων φορτίων (ADR).  Θα πρέπει να κατατεθεί ανάλυση της συνολικής τιμής στα επιμέρους είδη – υπηρεσίες.

Ø  Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Με την προσφορά του ο προμηθευτής θα καταθέσει, επί  ποινή απόρριψης, την άδεια παραγωγής και διακίνησης του Ε.Ο.Φ για υγρό ιατρικό οξυγόνο.

Ø  Οι δεξαμενές να έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού καταγραφικού με πίνακα (LCD) ενδείξεων ώστε να καταγράφονται όλες οι παράμετροι του περιεχομένου της δεξαμενής και να είναι δυνατή η παρακολούθηση των παραμέτρων αυτών εξ αποστάσεως από την εταιρεία. Το σύστημα τηλεπαρακολούθησης θα λειτουργεί με ευθύνη της εταιρείας και η δαπάνη λειτουργίας του συστήματος τηλεπαρακολούθησης θα βαρύνει την εταιρεία. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Ø  Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή – αντικατάσταση δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, με χρέωση των επιπλέον εξόδων στον προμηθευτή. Σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης του προμηθευτή το Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια (ενοικίαση δεξαμενής από άλλη εταιρεία, ενοικίαση φιαλών, κλπ) με χρέωση όλων των επιπλέον εξόδων στον ανάδοχο.

Ø  Οι δεξαμενές Ο2 πρέπει να είναι κατασκευασμένες και εγκατεστημένες σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από την Ε.Ε. κανονισμούς.

Ø  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συνεχούς και ομαλής παροχής Ο2 κατά την διάρκεια αντικατάστασης των υφιστάμενων δεξαμενών Ο2.

Ø  Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των δεξαμενών, την αδιάλειπτη παροχή του Νοσοκομείου στα όρια ευθύνης της εγκατάστασής του και για την σωστή και ασφαλή πλήρωση των δεξαμενών Ο2. Οι οδηγοί των βυτιοφόρων θα πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι στον χειρισμό των δεξαμενών και στη διαδικασία παράδοσης του οξυγόνου.

Ø  Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος για τον έλεγχο και συντήρηση των δεξαμενών, η οποία θα γίνεται με δικά του έξοδα και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία, ανά έτος, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης του συγκροτήματος ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί κρυογενικών δεξαμενών.

Ø  Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών και σε τυχόν συμβάντα που προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, ο προμηθευτής να διαθέτει τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης σε 24ωρη βάση και να έχει τη δυνατότητα να επέμβει άμεσα. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τεχνική κάλυψη όλο το 24ωρο.

Ø  Απώλεια Ο2 από την δεξαμενή θα επιβαρύνει τον προμηθευτή στον βαθμό που η απώλεια αυτή οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις ή υπαιτιότητα του προμηθευτή.

Ø  Το Νοσοκομείο δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση για βλάβη ή ατύχημα που παρουσιαστεί στα συγκροτήματα δεξαμενών υγρού Ο2, στον βαθμό που η βλάβη ή ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

Ø  Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου έναντι ενοικίασης, με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποξηλώσει και να την απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης.

Ø  Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί έμμεσα ή άμεσα από κακή εγκατάσταση ή δυσλειτουργία του συγκροτήματος της δεξαμενής του Νοσοκομείου και η οποία οφείλεται σε δική του (του προμηθευτή) υπαιτιότητα. Επίσης ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι του Νόμου για οποιαδήποτε επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από την έλλειψη οξυγόνου εξαιτίας μη έγκαιρης ανταπόκρισής του σε παραγγελία από το νοσοκομείο στο βαθμό που η μη έγκαιρη ανταπόκρισή του οφείλεται σε δική του (του προμηθευτή) υπαιτιότητα.

Ø  Το νοσοκομείο δύναται να διενεργεί περιοδικό έλεγχο της καθαρότητας και καταλληλότητας του οξυγόνου με δείγματα που αποστέλλονται στον ΕΟΦ, κατόπιν συνεννοήσεως με τα εργαστήρια του ΕΟΦ, για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών. Τα δείγματα και τα έξοδα ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
3. Ø  Ο ανάδοχος του υγρού αζώτου είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει μία (1) δεξαμενή υγρού αζώτου χωρητικότητας ικανής για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου στη διαμορφωμένη για αυτό τον σκοπό θέση.

Τα υπόλοιπα ομοίως όπως ανωτέρω για το υγρό Οξυγόνο με τα αντίστοιχα μεγέθη και συντελεστές που ισχύουν για το Άζωτο.

lit (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση)
1 0.68
1.47 1

 

Δ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ
4. Ø  Η καθαρότητα του αερίου Οξυγόνου, του πρωτοξειδίου του Αζώτου και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα είναι όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ΑΠ Β 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β΄/9-6-88).

Ø  Οι φιάλες που θα περιέχουν ιατρικά αέρια θα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση.

Ø  Ο αναπνευστικός ιατρικός αέρας θα είναι καθαρός και κατάλληλος για ιατρική χρήση χωρίς προσμίξεις ελαίων κ.λ.π.

Ø  Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, όπως επίσης και η παραλαβή των άδειων φιαλών θα γίνεται είτε στον Σταθμό Οχημάτων είτε στις εισόδους των κτιρίων (κέντρα ιατρικών αερίων κλπ) που θα υποδεικνύονται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και έξοδα να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός κατάλληλων φιαλών και να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες σε περισσότερα από ένα σημεία του νοσοκομείου, είτε στον Σταθμό Οχημάτων είτε στις εισόδους των κτιρίων (κέντρα ιατρικών αερίων κλπ) που θα υποδεικνύονται από το Νοσοκομείο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 – 15:00, ύστερα από σχετική, σύμφωνη με το Π.Δ. 113/2010, παραγγελία. Αν το Νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή αριθμό φιαλών, τότε ο προμηθευτής θα παραχωρεί φιάλες έναντι μηνιαίου μισθώματος το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του. Επίσης στην προσφορά του θα αναφέρει τιμή για αγορά καινούργιων και αμεταχείριστων φιαλών (διαφόρων μεγεθών). Στην περίπτωση αυτή η πίεση λειτουργίας των φιαλών πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να είναι 200 atm και η χωρητικότητα διαφόρων μεγεθών.

Ø  Ειδικά για την περίπτωση παραχώρησης έναντι μηνιαίου μισθώματος μικρών φιαλών χωρητικότητας ενός κυβικού μέτρου (1 m3) αέριου οξυγόνου, οι φιάλες αυτές θα είναι από αλουμίνιο και θα διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης, μετρητή πίεσης, ταχυσύνδεσμο τύπου AFNOR και ειδικό γάντζο για την ανάρτησή τους.

Ø  Να φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις(χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, που ορίζονται και ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας,σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1089-3) και την Υ.Α. 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 12502/206/89(ΦΕΚ 466/Β/13-6-89).

Ø  Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει επί ποινή απόρριψης με την προσφορά του την άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Φ και τις αρμόδιες αρχές για την λειτουργία των εργοστάσιων παραγωγής τους.

Ø   Η μεταφορά των φιαλών θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικίνδυνων φορτίων (ADR). Θα πρέπει να δοθεί τιμή για το αντίστοιχο κόστος πιστοποιητικού ανάλυσης επικίνδυνων φορτίων (ADR) ανά φιάλη/δρομολόγιο.

Ø   Εκτέλεση των παραγγελιών σε 4 εργάσιμες ημέρες για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου (συνολικός χρόνος για την παραλαβή, γέμιση και επιστροφή) και 2 εργάσιμες ημέρες για τις ενοικιαζόμενες με το σύστημα της γεμάτης έναντι κενής.

Ø   Στην προσφορά θα αναφέρεται η τιμή προσφοράς ανά μονάδα προσφερόμενου αερίου, το ενοίκιο των φιαλών, τα μεταφορικά φιαλών. Η τιμή του μισθώματος των φιαλών θα δοθεί σε €/μήνα/φιάλη. Η τιμή αγοράς φιαλών θα δοθεί σε €/φιάλη (αναλόγως του μεγέθους). Όλες οι φιάλες που ενδέχεται να αγορασθούν από το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιες και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ΕΒΕΤΑΜ του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Ø  Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου είτε του αναδόχου, θα πρέπει να υπόκεινται κάθε φορά σε έλεγχο παραλαβής πριν την εμφιάλωσή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους, σύμφωνα με την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β’/9-6-88). Στις περιπτώσεις  που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:

·         Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής.

·         Αντικατάσταση κλείστρου. Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.

·         Τοποθέτηση / Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας κλείστρου φιάλης.

·         Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ.

·         Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α.  Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 – Άρθρο 14o), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών.

·         Θα δοθεί τιμή για υδραυλική δοκιμή φιαλών σε €/ φιάλη για τις φιάλες ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων. Οι υδραυλικές δοκιμές φιαλών του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.

Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα αναφέρει το αντίτιμο των παραπάνω εργασιών για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου σε €/ φιάλη.

Ο προμηθευτής θα προβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους για τις φιάλες ιδιοκτησίας του αχρεωστήτως.

Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
5. ·         Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ποιότητας κατασκευαστή κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001: 2004 και αν απαιτείται EN 13485: 2012

·         Επικαιροποιημένα  φύλλα δεδομένων ασφαλείας (M.S.D.S) – Material Safety Data Sheet

·         Απόδειξη συμμόρφωσης του περιέκτη (φιάλη) με (CE όπου απαιτείται) :

·          Υ.Α. 14132/618/2001  (ΦΕΚ 1626/Β`/6.12.2001) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεώτερη οδηγία 2001/12/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Ιανουαρίου 2001 (παράρτημα V) για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/39/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεση

·         Υ.Α. οικ. 16289/330/1999  (ΦΕΚ 987/Β`/27.5.1999) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση

·         Υ.Α. οικ. Β 3380/737/1995  (ΦΕΚ 134/Β`/1.3.1995) Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/91 (487/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά με τις συσκευές αερίου, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/68/ΕΟΚ

·         Υ.Α. 20769/6285/1994  (ΦΕΚ 977/Β`/30.12.1994) Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β), κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τα απλά δοχεία πίεσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 93/68/ΕΟΚ για τη χρήση της σήμανσης «CE» (EEL 220/30-8-93)

·         Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993  (ΦΕΚ 673/Β`/2.9.1993) Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου

·         Υ.Α. 15233/1991  (ΦΕΚ 487/Β`/4.7.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις συσκευές αερίου

·         Υ.Α. 12479 Φ17/414/1991  (ΦΕΚ 431/Β`/24.6.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με απλά δοχεία πίεσης

·         Υ.Α. ΑΠ 12502/206/1989  (ΦΕΚ 466/Β`/13.6.1989) Τροποποίηση της αποφ. ΑΠ Β 10451/929/88 «όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους»

·         Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988  (ΦΕΚ 370/Β`/9.6.1988) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους

·         Υ.Α. Β 11492/1590/1988  (ΦΕΚ 363/Β`/7.6.1988) Συσκευές πίεσης

·          Υ.Α. Β 19340/1946/1987  (ΦΕΚ 639/Β`/27.11.1987) Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/527/ΕΟΚ

·         Υ.Α. Β 19338/1944/1987  (ΦΕΚ 624/Β`/24.11.1987) Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/525/ΕΟΚ

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6. Ø  Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, με μόνη την υποβολή της προσφοράς τους, αναγνωρίζουν ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

Ø  Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει η σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

 

Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα απορρίπτονται.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη σχέδια και Prospects του κάθε συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας ενδείξεων, κ.λ.π.) καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου των δεξαμενών από τους έγκυρους διεθνείς οργανισμούς LLOYD’S, BUREAU, VERITAS, TUV ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΕΟΦ) πιστοποιητικό καθαρότητας υγρού οξυγόνου, κατάλληλου για ιατρική χρήση από πρόσφατη παραγωγή.

  

 

Η σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απόρροια του διαλόγου των μελών της Επιτροπής, η οποία έλαβε υπόψη της το κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.9/2014- Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24100000-5) ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4690ΒΛ-7ΕΜ του Γενικού Νοσοκομείου ΠΕΛΛΑΣ, βάσει της οποίας διενεργήθηκε διαγωνισμός και τρέχουν συμβάσεις 3ετούς διάρκειας για τα Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ, καθώς τα αντικείμενα των διαγωνισμών ταυτίζονται.

 

    Θεσσαλονίκη  30-03-2016

 

       Η Επιτροπή σύνταξης των Τεχνικών Προδιαγραφών:

 

 1. Ταμπουρής Ιάκωβος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών / Ηλεκτρολόγων

 

 1. Θωμαϊδου Αγάπη, κλάδου ΤΕ Μηχανικών

 

 1. Καρπούζη Μαρία, κλάδου ΤΕ Μηχανικών