Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Είδη Τραπεζαρίας.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ανακοινώνει ότι τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Είδη Τραπεζαρίας, για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (CPV: 39221200-9), προϋπολογισθείσας δαπάνης 77.199,99€ με το Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, ήτοι από 01-12-2020 έως 07-12-2020.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στον σύνδεσμο Γραφείο Προμηθειών ► Τεχνικές Προδιαγραφές Προς Διαβούλευση.

Τα τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις των υποψήφιων φορέων, υποβάλλονται στο email: promithies@psychothes.gr και δεν έχουν δεσμευτική ισχύ για το Νοσοκομείο.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Η αρμόδια Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα υποβληθέντα σχόλια και προτάσεις, δύναται να προβεί στην τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, τις οποίες θα αναρτήσει στην τελική τους μορφή στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στην ανωτέρω διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης.