Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ορθοπαντογράφου για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν, προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών σχολίων παρατηρήσεων και σχολίων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ορθοπαντογράφου για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Πρόσκληση 191a.9a με τίτλο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις δομές της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας φροντίδας», προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.psychothes.gr) στο σύνδεσμο Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τα τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις των υποψήφιων φορέων, υποβάλλονται άμεσα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου», και δεν έχουν δεσμευτική ισχύ για το Νοσοκομείο. Η υποβολή σχολίων – ερωτήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων που υπάρχουν αναρτημένοι στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η αρμόδια Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, αφού λάβει υπόψη τα υποβληθέντα σχόλια και προτάσεις και τα αξιολογήσει, δύναται να προβεί στην τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στην ανωτέρω διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης.

Διαθέσιμα αρχεία