Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών α) για “Υπηρεσίες Προετοιμασίας Γευμάτων” CPV (55321000-6), β) για “Υπηρεσίες Παρασκευής Γευμάτων” CPV (55322000-3)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ανακοινώνει ότι τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές:

α) για “Υπηρεσίες Προετοιμασίας Γευμάτων” CPV (55321000-6), συνολικού προϋπολογισμού 525.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (423.387,10 € πλέον του Φ.Π.Α), αφορά την παροχή υπηρεσιών προσωπικού εστίασης (θέσεις Μαγείρων, Τραπεζοκόμων και βοηθητικού προσωπικού Κουζίνας των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και επιμερίζεται στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία ως εξής:

1) Το ποσό των 189.516,13 € πλέον του Φ.Π.Α, αφορά την παροχή υπηρεσιών προσωπικού εστίασης ¨Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων¨ (θέσεις Μαγείρων, Τραπεζοκόμων και βοηθητικού προσωπικού Κουζίνας¨) στο Νοσοκομείο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

2) Το ποσό των 233.870,97 € πλέον του Φ.Π.Α, αφορά την παροχή υπηρεσιών εστίασης “Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων” (θέσεις Μαγείρων, Τραπεζοκόμων και βοηθητικού προσωπικού Κουζίνας¨) στην Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

β) “Υπηρεσίες Παρασκευής Γευμάτων” CPV (55322000-3), συνολικού προϋπολογισμού 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (153.225,81 € πλέον του Φ.Π.Α), αφορά την σίτιση των ενοίκων (Υπηρεσίες παρασκευής και διανομής γευμάτων) στα Οικοτροφεία της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, ήτοι από 06-07-2020 έως 10-07-2020.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στον σύνδεσμο Γραφείο Προμηθειών ► Τεχνικές Προδιαγραφές Προς Διαβούλευση, και να υποβάλλουν τα τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις τους στο email: promithies@psychothes.gr

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Η αρμόδια Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα υποβληθέντα σχόλια και προτάσεις, δύναται να προβεί στην τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, τις οποίες θα αναρτήσει στην τελική τους μορφή στην ανωτέρω ιστοσελίδα για τυχόν επιπλέον σχόλια.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία