ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΒΙΕΝΕΖΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4693/03-03-2020 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών της Τεχνικής Υπηρεσίας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια και τοποθέτηση κάγκελου αλουμινίου βιενέζικου, για αύξηση ύψους και σταθεροποίηση των κιγκλιδωμάτων στα μπαλκόνια της πρόσοψης και πίσω όψης του διατηρητέου κτιρίου, όπου στεγάζεται ο Ξενώνας «Διάπλους» του ΨΝΘ, στην οδό Βύρωνος 5, περιοχή Διαγώνιος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης .
Η κατασκευή για την αύξηση ύψους και σταθεροποίηση λόγω επικινδυνότητας του χαμηλού ύψους κιγκλιδωμάτων & το σαθρό σκυρόδεμα στα σημεία πάκτωσης, στα μπαλκόνια της πρόσοψης και πίσω όψης του κτιρίου θα είναι ημιμόνιμη, σε χρώμα μαύρο και πράσινο όπως το υπάρχον κάγκελο και με κουπαστή παραδοσιακή.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.800 € πλέον ΦΠΑ.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την αρ.πρωτ.9006/07-05-2020(ΑΔΑ: 6ΛΠΧ46906Α-ΠΙΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., μέχρι τις 02-06-2020, ημέρα Τρίτη και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη).
Εμπρόθεσμες είναι οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τη Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324372 και 116.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία