ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 540/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης
για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, σε εφαρμογή του
Π.Π.Υ.Υ. 2014»