ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 553 /2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκηζης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014.,