ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 793/2016

∆ιαδικασία κλήρωσης για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων.