Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, για το Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ και το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων ΑΡΓΩ Λήξη υποβολής Αιτήσεων 30/06/2021

ΕΝΣΤAΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης του. (ημερομηνία ανάρτησης 7.12.2021)

Διαθέσιμα αρχεία