ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) λαμβάνοντας υπόψη την 5η/28-04-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και τις διατάξεις του Ν.4412/2017 άρθρο 118, προβαίνει στην συλλογή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες που ακολουθούν.

Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος που δραστηριοποιείται στο χώρο υποβάλλοντος στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου σφραγισμένο φάκελο, που θα αναγράφει τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά, καθώς επίσης και τα στοιχεία του αποστολέα και της υπηρεσίας που απευθύνεται.