ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 17ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Θ.ΕΑ. «ΑΡΓΩ», ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 7η /20-03-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. (θέμα 3ο) πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών ενοικίασης χώρου για την πραγματοποίηση του 17ου Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων με την συμμετοχή του Προγράμματος Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» του Νοσοκομείου, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές  που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 06-06-2019, ημέρα Πέμπτη και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 07-06-2019, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324651 και 321.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 29/05/2019                                                                  

Η   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                      
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ                                                      

                                                                ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές φιλοξενίας του 17ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων σε Συνεδριακό Κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης, στις 19-20 Σεπτεμβρίου του 2019, προϋπολογισθέντος κόστους περί τα 5.800,00€

 • Μια (1) αμφιθεατρική αίθουσα 500 ατόμων
 • Μια (1) αίθουσα 100 ατόμων
 • Δύο (2) αίθουσες 50 ατόμων
 • Χώρος γραμματείας, υποδοχής
 • Χώρος για αναρτημένες ανακοινώσεις/poster
 • Χώροι διαλλείματος/μπουφέ
 • Παροχή υπηρεσιών ταξιθεσίας
 • Παροχή υπηρεσιών φύλαξης
 • Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
 • Παροχή αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού, ήτοι:
  • Ηχητικός εξοπλισμός
  • Φωτιστικός εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός μεταφραστικού συστήματος με ατομικούς δέκτες
  • Προβολικά μέσα

σε κάθε μια από τις παραπάνω αίθουσες

 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού για τη χρήση και λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού

Διαθέσιμα αρχεία