ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΑΦΑΛΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 200 LTR ΚΑΙ Β) ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 400 ΤΕΜ. ΤΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) με τις υπ’ αριθμ.806//22-05-2020 και υπ’ αριθμ.819/16/06/2020 αιτήσεις προβαίνει σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια α) Αφαλατικού χώρων υγιεινής 200 ltr και β) υγρού Καθαριστικού χεριών 400 τεμ. του ενός (1) λίτρου για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εκτιμώμενης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαθέσιμα αρχεία