ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19η /20-08-2020 απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. (θέμα 65ο) πρόκειται να προβεί σε συλλογή προσφορών για απευθείας ανάθεση, για την ασφαλιστική κάλυψη (βασική) για ένα (1) έτος, από 05-09-2020 έως 05-09-2021, των δέκα οκτώ (18) οχημάτων και τριών (3) δικύκλων του ΨΝΘ και επιπλέον της βασικής κάλυψης, οδική βοήθεια ,ασφάλεια θραύσης κρυστάλλων καθώς και ασφάλεια πυρός για τα οχήματα όπως αναφέρεται στον Πίνακα της επισυναπτόμενης κατάστασης των προδιαγραφών των οχημάτων, συνολικού προϋπολογισμού έως 6.500,00€ με το Φ.Π.Α.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο (είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 564 30 (Γραφεία Διοίκησης – Πρωτόκολλο), ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
 Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
 Την πλήρη επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
 Την πλήρη επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος
 Το θέμα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 Τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 Την ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, (www.psychothes.gr), ΗΤΟΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00Μ.Μ.

Διαθέσιμα αρχεία