ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. , CPV (50100000-6)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) με την υπ’ αριθμ. 10η/30-04-2020 (θέμα 58ο) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» αποφάσισε να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης), για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εκτιμώμενης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.200,00 € με το Φ.Π.Α.
Αναλυτικά:
Για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο των 5.161,29€ χωρίς Φ.Π.Α. και 6.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
Για την προμήθεια ανταλλακτικών, η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.096,77€ χωρίς Φ.Π.Α. και 8.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΥΠΕΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ:
Οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 12.258,06€ πλέον ΦΠΑ 24% (15.200,00€ συμπ. ΦΠΑ).
Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται στην εξάντληση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαθέσιμα αρχεία