ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15/Δ4/03-03-2020 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών της Αποθήκης Γενικού Υλικού, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών. Οι προδιαγραφές των ειδών βρίσκονται στο έγγραφο που ακολουθεί.

  • 240 Λίτρα  ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ,  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΛΔΕΫΔΕΣ
  • 6.000 Τεμ.  ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ
  •  200 Λίτρα ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ    ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., μέχρι τις 11-03-2020, ημέρα Τετάρτη   και έως τις 12:00 μ.μ., στη διεύθυνση Λαγκαδά 196, 56430 Σταυρούπολη,  Θεσσαλονίκη.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 05/03/2020                                                                   

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ        
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ                                              

Διαθέσιμα αρχεία