ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΒΙΕΝΕΖΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2334/30-01-2020 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών της Τεχνικής Υπηρεσίας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, για την προμήθεια και τοποθέτηση κάγκελου αλουμινίου βιενέζικου, προκειμένου να αποκατασταθεί το ύψος των κάγκελων της εσωτερικής σκάλας του διατηρητέου κτιρίου, όπου στεγάζεται ο Ξενώνας «Διάπλους» του ΨΝΘ, στην οδό Βύρωνος 5, περιοχή Διαγώνιος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η κατασκευή για την αύξηση του ύψους στα κιγκλιδώματα της εσωτερικής σκάλας του κτιρίου θα είναι ημιμόνιμη, σε χρώμα μαύρο και πράσινο όπως το υπάρχον κάγκελο και με κουπαστή  παραδοσιακή.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα  και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ .(Λαγκαδά 196, 56429, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324 375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 18-02-2020, ημέρα Τρίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324212, 116  και 372.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 10/02/2020                                                                   

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                  
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ               

Διαθέσιμα αρχεία