ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ., (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. 30Δ4/17-12-2019 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών του Καρδιολογικού Τμήματος των Εξωτερικών Ιατρείων Ειδικοτήτων του ΨΝΘ, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την προμήθεια και τοποθέτηση της κεφαλής υπερηχοτομογράφου  MEDISON  SA X8 CW, η οποία είναι η ΡΒ-Ρ2-4, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές  που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 27-12-2019, ημέρα Παρασκευή και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 30-12-2019, ημέρα Δευτέρα,

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Βιοϊατρικής  του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 13:00 π.μ., στο τηλέφωνο 2313 324251 ή 116.

 Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 20-12-2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                                                               

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία