ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1749/24-1-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστασίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη συλλογή προσφορών, για την ασφαλιστική κάλυψη, για ένα (1) έτος, από 06-03-2019 έως 05-03-2020, των είκοσι οχημάτων του ΨΝΘ, συνολικού προϋπολογισμού έως 9.000,00€ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές  που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο πίνακα.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 14-02-2019, ημέρα Πέμπτη και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 15-02-2019, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών  του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 07/02/2019                                                                  

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ              
         ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
  Δ/ΝΤΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                     

Διαθέσιμα αρχεία