ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12η /27-06-2019 απόφαση συνεδρίασης του  Δ.Σ. (θέμα 31ο) πρόκειται να προβεί σε  συλλογή προσφορών για απευθείας ανάθεση, για την ασφαλιστική κάλυψη, για ένα (1) έτος, από 05-09-2019 έως 05-09-2020, των είκοσι οχημάτων του ΨΝΘ, συνολικού προϋπολογισμού έως 6.200,00€ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές  που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο πίνακα.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 02-09-2019, ημέρα Δευτέρα και έως τις 13.00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις  03-09-2019, ημέρα Τρίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών  του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Θεσσαλονίκη 27/08/2019                                          

Η   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                 
ΜΑΡΙΑ   ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ                          

Διαθέσιμα αρχεία