ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7716/15-04-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών  για την αντικατάσταση των σωληνώσεων θέρμανσης στο κτίριο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα (Κ.Ψ.Υ. Κεντ. Τομέα) του Νοσοκομείου, με προϋπολογιζόμενη ενδεικτική  δαπάνη του έργου 20.000,00  (πλέον ΦΠΑ 24%) και  με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές  που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 24-04-2019, ημέρα Μ. Τετάρτη και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 25-04-2019, ημέρα  Μ. Πέμπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324116.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 19/04/2019                                                                  

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                    
ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                       

Διαθέσιμα αρχεία