ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με την απόφαση αρ.2η /23-01-2019 (θέμα 22ο) συνεδρίαση του Δ.Σ., πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης/κίνησης για τις εξωτερικές δομές του Νοσοκομείου καθώς και την προμήθεια πετρελαίου κίνησης/αμόλυβδης βενζίνης  για τα οχήματα  της, σύμφωνα με τα παρακάτω :

1. Πετρελαίου θέρμανσης, ποσού 20.000,00 € με έναρξη την 01-02-2019 έως 31-03-2019

2. Πετρελαίου κίνησης, ποσού 2.000,00 €  με έναρξη την  01-02-2019 έως 31-03-2019

3. Αμόλυβδης βενζίνης, ποσού 4.000,00 €  με έναρξη την  01-02-2019 έως 31-03-2019

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν και στις τρείς παραπάνω περιπτώσεις.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της όποιας σύμβασης συναφθεί μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού Νο 001/2019, πριν από τη λήξη της,  χωρίς επιπλέον αποζημίωση της εταιρείας, εφόσον προκύψει σύμβαση με την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, προϋπολογισμού 90.000 ευρώ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 04-02-2019, ημέρα Δευτέρα   και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές (ΟΕ και Ε.Ε.),η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ της εταιρείας.

2.Φορολογική ενημερότητα.

3.Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 05-02-2019, ημέρα Τρίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το  Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 29/01/2019                                                                  

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                            ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                             Δ/ΝΤΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαθέσιμα αρχεία