ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΌΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΩΝ Δ΄ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ LED PANEL, ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 2879/Δ4/22-05-2018 Δελτίο Αίτησης Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής στους διαδρόμους της κλινικής των Δ΄ Οξέων συνολικής επιφάνειας 165m2 περίπου και την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα σώματα ψευδοροφής LED PANEL τετράγωνα 45W.

 

TEXNIKEΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ   ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Η ψευδοροφή  θα αποτελείται από τα  παρακάτω μέρη:

—  Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής     (ΑΤΟΕ   61.30) :

Κατασκευή εμφανούς , επιπέδου   μεταλλικού σκελετού ελαφριάς ψευδοροφής   συνολικής επιφανείας 165 τ.μ. περίπου τοποθετουμένου κάτωθεν των σωληνώσεων του δικτύου εξαερισμού – ψύξης , αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένους ήλους μηχανικά ή χημικά αγκυρωμένους, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύπου «HILTI», σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική   (ΑΤΟΕ 78.30.01) :

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από έτοιμες πλάκες ορυκτών ινών τυποποιημένων διαστάσεων 60Χ60εκ. πάχους 2εκ, αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό.  Περιλαμβάνονται:

α)      Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β)      Η τοποθέτηση των εμφανών στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος

γ)      Η τοποθέτηση των πλακών   χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ)      Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

 

— Φωτιστικά  ψευδοροφής  ορυκτής ίνας  LED PANEL τετράγωνο  45 W

Πλήρης αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών του διαδρόμου, απομάκρυνση των υλικών αποξήλωσης από την κλινική, σε χώρο των συνεργείων του Ψ.Ν.Θ.   Προμήθεια και εγκατάσταση  35 περίπου φωτιστικών ψευδοροφής ορυκτής ίνας LED PANEL τετράγωνο 45W με τροφοδοτικό 230V, με δυνατότητα ανάρτησης αλουμίνιο πλαίσιο ματ γυαλί λευκό φως 4000k  δέσμη φωτός 120ο  4000 lumen D:600χ600 mm h:11mm  σε ψευδοροφή, πλήρως τοποθετημένα και  συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας του καλωδίου και της πάσης μορφής σωλήνωσης έτοιμο προς λειτουργία.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Προ της συντάξεως της προσφοράς, νοείται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση του χώρου, των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των όρων – απαιτήσεων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Για τον λόγο αυτό οι συμμετέχοντες οφείλουν να επισκεφτούν την κλινική  των Δ΄ Οξέων προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων.

Ο συμμετέχων υποχρεούται για τις Η/Μ εργασίες να διαθέτει Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο (με κατάθεση βεβαίωσης αναγγελίας η άδειας άσκησης επαγγέλματος) Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το ΠΔ108/2013 με υπεύθυνη δήλωση ,

Για διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ή για παραδρομές τις Τεχνικής Περιγραφής, ο ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περεταίρω διευκρινήσεις και πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες και οδηγίες που θα δοθούν εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή, και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.

Στο τίμημα αυτό θα περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις, εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα κλπ εκτός του ΦΠΑ.

Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από την Τεχνική Περιγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη εργασιών θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο προσφέρων να δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις συνθήκες του Νοσοκομείου. Οι προσφορές να είναι επί του συνόλου. H Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του προτεινομένου μειοδότη εφόσον διαπιστώσει ότι δεν ακολουθεί τις υποδείξεις και τις τεχνικές περιγραφές του έργου.

Οι εργασίες  θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών, θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :

α. να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στον χώρο.   Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκομείου.

β. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.  Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση του έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ’ αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.

γ. Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

δ. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερη τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

ε. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή και με την υποβληθείσα προσφορά, ο δε τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης των υλικών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και της επιστήμης από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, ασφαλισμένο κατάλληλα.

ζ. Να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκομείου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Με την ανάθεση της προμήθειας και της εκτέλεσης  των εργασιών τοποθέτησης, νοείται ότι ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των Γενικών και Ειδικών Όρων και Απαιτήσεων της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής , τους οποίους αποδέχεται ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 08-10-2018, ημέρα Δευτέρα  και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56 429, Θεσσαλονίκη, Fax : 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 09-10-2018, ημέρα Τρίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324116.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 02/10/2018

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ