ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34(2ος όροφος) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 88/Γ1/30-08-2018 Δελτίο Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών, Έρευνας Αγοράς,  και Έγκρισης  για Εξωσυμβατικές (Γενικές) Υπηρεσίες ,πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για προμήθεια και εγκατάσταση για το διαμέρισμα επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 34  (2ος όροφος), μονάδας φυσικού αερίου 30 KW στο μπαλκόνι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα παρελκόμενα χωρίς θερμαντικά σώματα:

  1. Σύνδεση της μονάδας για ζεστό νερό και θέρμανση
  2. Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων με νέες.
  3. Σύνδεση της μονάδας με την παροχή αερίου.
  4. Άναμμα και ρύθμιση του καυστήρα.
  5. Κατάθεση φύλλου ελέγχου καυσαερίων στην εταιρεία ΕΠΑ.
  6. Κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και της μελέτης στην ΕΠΑ προς

αδειοδότηση. Παρακολούθηση των διαδικασιών αδειοδότησης κλπ

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 20-09-2018, ημέρα  Πέμπτη  και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56 429, Θεσσαλονίκη, Fax : 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 21-09-2018, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324116.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 13/09/2018