ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΙΤΑ INOX ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 22 LIT

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) με την υπ’ αριθμ. 14η/25-06-2020 (θέμα 52ο) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» αποφάσισε να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια είκοσι (20) τεμαχίων κατσαρολών τύπου Μαρμίτα inox με καπάκι 22 lit για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαθέσιμα αρχεία