ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ -ΣΑΡΩΤΗ- VITA FLEX,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10/01-04-2019 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά

ενός (1) ψηφιοποιητή-σαρωτή VITA FLEX , για την εμφάνιση των ακτινογραφιών χωρίς την χρήση υγρών, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές  που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 02-05-2019, ημέρα  Πέμπτη   και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 03-05-2019, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Τμήμα Βιοϊατρικής  του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324251 και 116.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 18/04/2019                                                                   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                    
ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                        

Διαθέσιμα αρχεία