ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΚΟΥΤΕΡ 50cc ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με την υπ’ αρ.14051/11-07-2018 Αίτημα  της Τεχνικής Υπηρεσίας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά ενός (1) σκούτερ 50cc διθέσιου με πλήρη εξοπλισμό, σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 05-12-2018, ημέρα Τετάρτη  και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ .(Λαγκαδά 196, 56429, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324 375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την  Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324116.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 28/11/2018