ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7316 & 7317/01-182018 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:

  • 500 Kgr ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 40Χ60 εκ. περίπου
  • 500 Kgr ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60Χ80 εκ. περίπου
  • 500 Kgr ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ1,10 εκ. περίπου
  • 240 Τεμ. ΚΥΠΕΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ
  • 160 Τεμ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Πράσινες)
  • 30 Τεμ. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΚΙΛΟΥ
  • 50 Τεμ. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΙΚΡΟ 10μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 08-10-2018, ημέρα  Δευτέρα  και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 09-10-2018, ημέρα Τρίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 03/10/2018

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ