ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8692/18-03-2016 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών :
1. 50 ΚΙΒ. ΧΑΡΤΙ Α4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 80 GR ΣΕ ΠΑΚΟ ΤΩΝ 5 ΠΑΚΩΝ
2. 80 ΠΑΚ. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ (Νο 2 ΓΙΑ 20 ΠΑΚΕΤΑ,Νο 5 (50mm) ΓΙΑ 30 ΠΑΚ.,
Νο 8 (78mm) ΓΙΑ 30 ΠΑΚ.
3. 20 ΤΜΧ. ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ
4. 20 ΤΜΧ. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ ΚΥΒΟΙ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή e-mail) μέχρι τις 05-04-2016 ημέρα Τρίτη και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56429, Θεσσαλονίκη, Fax : 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την 06-04-2016, ημέρα Τετάρτη.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324 112.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 30/03/2016

Διαθέσιμα αρχεία