ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την από 27-01-2016 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Θ., πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την ετήσια συντήρηση αλεξικέραυνου του Ψ.Ν.Θ.

 

 

TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που εγκαταστάθηκε στο χώρο του Ψ.Ν.Θ είναι τύπου ιονισμού της εταιρίας Liva τύπου LAP-DX250. H κεφαλή του αλεξικέραυνου έχει μήκος 70 cm και βάρος 5 kg. Έχει ακτίνα προστασίας 115μ για στάθμη προστασίας Ι, τα131μ για στάθμη προστασίας ΙΙ,και 143 μ για στάθμη προστασίας ΙΙΙ. Ο ιστός πάνω στον οποίο τοποθετήθηκε η κεφαλή έχει ύψος 6μ. Είναι τηλεσκοπικός, ανακλινόμενος και θερμά επιψευδαργυρόμενος. Αποτελείται από την βάση στήριξης, το κάτω μέρος του ιστού 4μ και διατομής 3” και το πάνω μέρος του ιστού μήκους 3μ και κλιμακωτής διατομής από 2,5” έως 0,09”. Ο αγωγός καθόδου είναι Cu 50mm2 μήκους περίπου 25μ , ο οποίος συνδέεται με το τρίγωνο γείωσης με μήκος πλευράς 7μ, όπου στίς κορυφές έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρόδια γείωσης διατομής Φ16 και συνολικού μήκους 3μ.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Για την καλή λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να γίνεται συντήρηση του εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει τα εξής:
• Καθαρισμό της κεφαλής από φθαρτά υλικά ,σκόνες κλπ
• Έλεγχο συσφίξεων όλων των μεταλλικών συνδέσμων.
• Έλεγχο κατάστασης (διάβρωση – θερμή ψευδαργύρωση -βαφή κλπ)
• Μέτρηση και έλεγχο της συνέχειας γείωσης.
• Έλεγχο καλής λειτουργίας της κεφαλής.
Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό με χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού. Επίσης θα γίνουν σύμφωνα με τους νόμους τέχνης τον ισχύοντα αντικεραυνικό κώδικα, το ΕΛΟΤ HD 384, τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305, τους διεθνείς Κανονισμούς και κατά την εκτέλεση αυτών θα ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και καλής τεχνικής.

Διαθέσιμα αρχεία