ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ , ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 18476/18- 09-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για ανακατασκευή του αίθριου χώρου της Κλινικής Παρατεινόμενης Νοσηλείας.

Για την ανακατασκευή και την πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών και φθορών που εμφανίστηκαν στα δομικά και μηχανολογικά στοιχεία της κατασκευής και των δικτύων αυτής  στον συγκεκριμένο χώρο του αίθριου αυλισμού των ασθενών της κλινικής παρατεινόμενης νοσηλείας, προτείνονται προς εκτέλεση  οι παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες  εργασίες:

—  Αποξήλωση πλήρης  των μωσαϊκών πλακιδίων δαπέδου και των περιμετρικών περιθωρίων, με επιλογή των εύχρηστων υλικών, μεταφορά και αποθήκευση σε αποθήκη που θα υποδειχθεί.

—  Αποξήλωση πλήρης  του διαρραγέντος από τα ριζώματα των δένδρων δαπέδου καθώς και των ειδικών κατασκευών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (τοιχίων παρτεριών, φρεατίων κλπ), συλλογή και απόρριψη των μπάζων σε σημείο που θα υποδειχθεί.

—  Αποξήλωση όλων των δικτύων απορροής όμβριων υδάτων, αποχέτευσης λυμάτων, και τυχόν δίκτυα νερού χρήσης που θα αποκαλυφθούν.

—   Αποκοπή των μεγάλων τμημάτων ριζών, καθαρισμός περιμετρικά για την διαμόρφωση θεμελίων των τοιχίων κατασκευής των νέων παρτεριών.

—  Ανακατασκευή όλων των δικτύων  απορροής  όμβριων υδάτων, αποχέτευσης των λυμάτων, φρεατίων, σιφωνίων κλπ , του χώρου για την εν τέλει απρόσκοπτη  λειτουργεί αυτών.

—  Κατασκευή από ελαφρά οπλισμένο σκυρ/μα  των νέων δαπέδων του χώρου σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό   σχέδιο διαρρύθμισης του χώρου της τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και των προβλεπόμενων μικροκατασκευών, παρτεριών, φρεατίων  κλπ.. Ειδικώς για το δάπεδο προβλέπεται μπετό υψηλής αντοχής πάχους 18 εκ  οπλισμένο με διπλό πλέγμα Τ131  αγγυρωμένο περιμετρικά με καβίλιες  Φ12 ανά 25 εκ.  στο σώμα του κτιρίου για τον αποκλεισμό της καθίζησης.

—  Επίστρωση πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων 40Χ40 εκ.  επί του  δαπέδου με τσιμεντοκονίαμα και  τελική αρμολόγηση αυτού.

—  Επίστρωση μαρμάρινων ποδιών  στις στέψεις των τοιχίων των παρτεριών.

— Μικροεργασίες επισκευών επιχρισμάτων, χρωματισμών, τελειωμάτων, κλπ για την ολοκλήρωση  της ανακαίνισης του χώρου και την αισθητική αποκατάσταση.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 23-10-2018, ημέρα Τρίτη  και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56 430, Θεσσαλονίκη, Fax : 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 24-10-2018, ημέρα Τετάρτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324116.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

 

Θεσσαλονίκη 17/10/2018

                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ     

                                                                       ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ