Απευθείας ανάθεση συλλογής προσφορών, στους Κοι.Σ.Π.Ε. για υπηρεσίες προσωπικού εστίασης (1 μάγειρας, 1 βοηθός μάγειρα και 1 πλύντης), για τις ανάγκες των μαγειρείων της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8102/22-04-2019 αίτημα του Προϊσταμένου το Τμήματος Διατροφής, λόγω έλλειψης προσωπικού στα Μαγειρεία του Ψ.Ν.Θ., ο χώρος παραμείνει κλειστός μετά το πέρας του πρωινού ωραρίου, με αποτέλεσμα το βραδινό συσσίτιο να παρασκευάζεται αναγκαστικά από το πρωί., πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για τις υπηρεσίες προσωπικού εστίασης (1 μάγειρα, 1 βοηθού μάγειρα και 1 πλύντη) με εξάωρη απογευματινή βάρδια σε επταήμερη βάση, για τρεις (3) μήνες,  μέσω των ΚοιΣΠΕ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)του Ν. 4412/2016 και σε εκτέλεση της με αριθμ. 9η /04-05-2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 12 της παρούσας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 02-05-2019, ημέρα  Πέμπτη   και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 03-05-2019, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 25/04/2019                                                                        

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                         
ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                        

Διαθέσιμα αρχεία