Απευθείας ανάθεση συλλογής προσφορών, από τους Κοι.Σ.Π.Ε. για υπηρεσίες προσωπικού, ενός (1) Τηλεφωνητή-τριας, για τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες του Τηλεφωνικού Κέντρου της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8384/25-04-2019 αίτημα της  Προϊσταμένης του Τμήματος Επιστασίας και Ιματισμού, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για τις υπηρεσίες προσωπικού, ενός Τηλεφωνητή-τριας με 8/άωρη απασχόληση ημερήσια ή απογευματινή βάρδια, για τρεις (3) μήνες,  μέσω των ΚοιΣΠΕ. 

Το μηνιαίο κόστος της αναφερόμενης υπηρεσίας του ενός υπαλλήλου ανέρχεται σε 1.375,00€ (με τον ΦΠΑ 24%) και το συνολικό κόστος για τους 3 μήνες σε 4.125,00€ (με τον ΦΠΑ 24%). 

Η έναρξη της σύμβασης θα είναι από 01-06-2019 εως και 31-08-2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)του Ν. 4412/2016 και σε εκτέλεση της με αριθμ. 9η /04-05-2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 12 της παρούσας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 15-05-2019, ημέρα Τετάρτη  και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 16-05-2019, ημέρα Πέμπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 08/05/2019                                                                        

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                        
ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                        

Διαθέσιμα αρχεία