Απευθείας ανάθεση συλλογής προσφορών, για υπηρεσίες προσωπικού εστίασης (1 μάγειρας, 1 βοηθός μάγειρα και 1 πλύντης), για τις ανάγκες των μαγειρείων της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8102/22-04-2019 αίτημα του Προϊσταμένου το Τμήματος Διατροφής, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για τις υπηρεσίες προσωπικού εστίασης (1 μάγειρα, 1 βοηθού μάγειρα και 1 πλύντη) με εξάωρη απογευματινή βάρδια σε επταήμερη βάση, για τρεις (3) μήνες . 

Προϋπολογισμός δαπάνης 11.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 09-05-2019, ημέρα  Πέμπτη   και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 10-05-2019, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 03/05/2019                                                                        

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                        
ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                        

Διαθέσιμα αρχεία