Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τριών (3) ατόμων, κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/Βοηθητικών Εργασιών για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Επιστασίας, της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. 789η/17-09-2019 απόφαση της Διοικήτριας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την κάλυψη αναγκών  του Τμήματος Επιστασίας με την παροχή υπηρεσιών τριών (3)  ατόμων,  κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/Βοηθητικών Εργασιών, σε καθημερινή  εξάωρη βάση, συμπεριλαμβανομένου Σαββατοκύριακα, νύχτες και αργίες, διάρκειας δύο  (2) μηνών, και με δικαίωμα παράτασης ενός (1) μήνα,μέσω των ΚοιΣΠΕ.

Το προϋπολογισθέν κόστος των υπηρεσιών για δύο (2) μήνες ανέρχεται σε 11.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ).    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 20-09-2019, ημέρα  Παρασκευή   και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 23-9-2019.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 18/09/2019                                                                        

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ        
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ           

Διαθέσιμα αρχεία