Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την ενίσχυση του Τμήματος Επιστασίας με προσωπικό κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/Βοηθητικών Εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. 13η/11-07-2019 συνεδρίαση του ΔΣ (θέμα έκτακτο 3ο), πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την ενίσχυση του Τμήματος Επιστασίας με προσωπικό πέντε (5) ατόμων,  κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/Βοηθητικών Εργασιών σε καθημερινή  εξάωρη βάση, συμπεριλαμβανομένου Σαββατοκύριακα, νύχτες και αργίες, διάρκειας δύο  (2) μηνών,  μέσω των ΚοιΣΠΕ.

Το προϋπολογισθέν κόστος των υπηρεσιών ανέρχεται σε 19.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ).    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 16-07-2019, ημέρα  Τρίτη   και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα μετά τις 14.00μ.μ.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 12/07/2019                                                                        

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ           
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ           

Διαθέσιμα αρχεία