Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός (004/2022) // Αντιδραστήρια εργαστηρίων

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με αρ. 004/2022 Διακήρυξη (Συστημικός αριθμός 159277) με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, CPV: 33696500-0 σε εφαρμογή του προγράμματος
προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2022, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για ένα (1) έτος 213.407,20 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 226.211,63 € με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 426.814,10 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 452.423,26 € με το ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- Ψ.Ν.Θ.(Οργανική μονάδα «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»)

Διαθέσιμα αρχεία