ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»
συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρόγραμμα παρέμβασης για εφήβους και νέους με προβληματική χρήση νομίμων και παρανόμων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών»

Υποέργο (1): «Συμβουλευτική, απεξάρτηση και θεραπεία εφήβων/νέων από την χρήση νομίμων και παρανόμων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών»

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο με ταχυδρομείο

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή, 16-04-2021 έως και Δευτέρα, 26-04-2021

Διαθέσιμα αρχεία