Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με το Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την αγορά ακινήτων δύο Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ & Β΄΄ για τη στέγαση ασθενών του Γ.Ν.Θ.»Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικητή», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 4316/14
 2. Την αριθ. Υ4α/οικ. 123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τ.β) Υπουργική Απόφαση περί Ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
 3. Την αριθ. Γ4β/ΓΠ/οικ.28450/12-04-2019 (ΦΕΚ 247/07-05-2019, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινή Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με την οποία διορίστηκε Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
 4. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ.6ης/06-03-2019 (θέμα 41ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου όπου αποφασίζει:
  Α. Την έγκριση διενέργειας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας – μειοδοτικών διαγωνισμών για την αγορά κτιρίων, για τη στέγαση δύο (2) Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ και Β΄ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.300.000,00€ με το Φ.Π.Α., ήτοι 650.000,00€ έκαστο.
  Β. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο Υπουργείο Υγείας και στην 3η Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) προς ενημέρωση.
  Γ. Τη διαβίβαση ερωτήματος στο Υπουργείο Υγείας ως προς την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας της δαπάνης του 1.300.000,00€ από το Π.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των μειοδοτικών διαγωνισμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Τη διαβίβαση του υπ’αριθμ.πρωτ.5831/20-03-2019 εγγράφου μας, προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοποίηση στην 3η Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.6ης/06-03-2019 (θέμα 41ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Το υπ’αριθμ.πρωτ.Β3α/Γ.Π.25287/19-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την επιχορήγηση για την αγορά δύο (2) Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ & Β΄ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης».
 7. Το Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».
 8. Την υπ’αριθ.314/05-06-2019 Απόφαση Διοικήτριας περί συγκρότησης α) Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών και β) Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
 9. Την με αριθ.017/2019 – ΑΔΑ: 6Α7646906Α-Χ86 – ΑΔΑΜ: 19PROC005245578 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτων δύο Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ & Β΄ για τη στέγαση ασθενών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
 10. Την υπ’αριθ.462/09-07-2019 Απόφαση Διοικήτριας όπου τροποποιεί την αριθμ.314/05-06-2019 Απόφαση.
 11. Το υπ’αριθ.πρωτ.13779/11-07-2019 έγγραφο του Προέδρου τακτικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού
 12. Το υπ’αριθ.πρωτ.13995/15-07-2019 έγγραφο τακτικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
 13. Το γεγονός ότι δεν τροποποιούνται κατά τα λοιπά οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 14. Την αριθ. πρωτ. 13997/15-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών με θέμα꞉ «Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με το Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την αγορά ακινήτων δύο Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ & Β΄΄ για τη στέγαση ασθενών του Γ.Ν.Θ.»Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης»
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
  Α. ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ημερομηνίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού (ΑΔΑ:6Α7646906Α-Χ86), λόγω μη δυνατότητας ύπαρξης απαρτίας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, από τις 13-08-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., όπως είχε ορισθεί, με νέα ορισθείσα ημερομηνία την 26η/08-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αριθμ.017/2019 Διακήρυξης.
  Β. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ δημοσίευσης της απόφασης αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και τον Πίνακα Ανακοινώσεων αυτού.
  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
  ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία