Έγκριση για την επισκευή του ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος ΒΜΙ του ακτινολογικού εργαστηρίου του Ψ.Ν.Θ., με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για απευθείας ανάθεση

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 118 παρ.1, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00€) ευρώ.
  2. Το αρ. 41/Γ-1/03-09-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών, Έρευνας Αγοράς και Έγκρισης για Εξωσυμβατικές (Γενικές) Υπηρεσίες» με το οποίο αιτείται την επισκευή του ψηφιακού  ακτινοσκοπικού μηχανήματος ΒΜΙ τύπου BRG200R/BTE  που λειτουργεί στο ακτινολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου. Στην συντήρηση που έγινε επισημάνθηκε ότι το   μηχάνημα λειτουργεί στο όριο των ακτινογραφιών που επιτρέπεται, και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με την αντικατάσταση των παρακάτω εξαρτημάτων προκειμένου να είναι σωστή η λειτουργία του:
    1. Μοτέρ περιστροφής βραχίονα
    1. Μοτέρ κάθετης κίνησης
    1. Πλακέτα τροφοδοσίας χειριστηρίου κολώνας.      

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 14.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) .

Κατόπιν των ανωτέρω

                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση για την επισκευή του ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος ΒΜΙ του  ακτινολογικού εργαστηρίου του Ψ.Ν.Θ., με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για απευθείας ανάθεση, και προϋπολογιζόμενη δαπάνη 14.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) .

Διαθέσιμα αρχεία