Απευθείας Αναθέσεις

16

Οκτ 19

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ., (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. Δ4/63/08-10-2019 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΨΝΘ, πρόκειται να προβεί σε απευθείας...
Περισσότερα

8

Οκτ 19

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.,(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. 673η /23-08-2019 Απόφαση Διοικήτριας, πρόκειται να προβεί σε συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την μελέτη της...
Περισσότερα

3

Οκτ 19

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5383/Δ4/30-09-2019 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών της Αποθήκης Γενικού Υλικού, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση...
Περισσότερα

1

Οκτ 19

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ,ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ., (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. 18η /27-09-2019 απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ., πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία...
Περισσότερα

25

Σεπ 19

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ., (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. 17η /12-09-2019 απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ., πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία...
Περισσότερα

18

Σεπ 19

Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τριών (3) ατόμων, κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/Βοηθητικών Εργασιών για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Επιστασίας, της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. 789η/17-09-2019 απόφαση της Διοικήτριας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών,...
Περισσότερα

17

Σεπ 19

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με την αρ.17η/12-09-2019 (θέμα 49ο) απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ., πρόκειται να προβεί σε  συλλογή προσφορών με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης...
Περισσότερα

16

Σεπ 19

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΑΦΕ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17η /12-09-2019 απόφαση συνεδρίασης του  Δ.Σ. (θέμα 48ο), πρόκειται να προβεί σε συλλογή προσφορών με απευθείας ανάθεση για την...
Περισσότερα

16

Σεπ 19

Έγκριση για την επισκευή του ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος ΒΜΙ του ακτινολογικού εργαστηρίου του Ψ.Ν.Θ., με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για απευθείας ανάθεση

Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 118 παρ.1, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η...
Περισσότερα

27

Αυγ 19

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12η /27-06-2019 απόφαση συνεδρίασης του  Δ.Σ. (θέμα 31ο) πρόκειται να προβεί σε  συλλογή προσφορών για απευθείας ανάθεση, για...
Περισσότερα