Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Υπηρεσιών Απολύμανσης & Εξολόθρευσης